سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی
آخرین نوشته ها از نظام آموزشی ایران

هفت مانع نظام آموزشی ایران در مسیر توسعه

هفت مانع نظام آموزشی ایران در مسیر توسعه

مانع اول: معلمانِ خسته و فرسودههر شغلی یک شاکله شخصیتی دارد که معرف آن شغل است. مثلا شاکله صنعت رامهندسان، شاکله بهداشت و درمان را پزشکان و پرستاران و شاکله فرهنگ را هنرم...

ادامه مطلب...

تعلیم و تربیت و توسعه

تعلیم و تربیت و توسعه

فرهنگ سازی برای توسعۀ اقتصادی نیازمند این است که در خانه و مدرسه درست عمل کنیم و در این مکان ها به طور جدی وارد مرحلۀ الگوسازی فرهنگی شویم. اما چگونه؟باید وارد مدرسه، یعن...

ادامه مطلب...