سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی
آخرین نوشته ها از موانع فرهنگی رشد و توسعه ایران

قهرمان پروری و استبداد زدگی ما

قهرمان پروری و استبداد زدگی ما

وقتی گالیله را برای استغفار « کلیسا پسند»!! به محاکمه بردند، تمامی پیروان و شاگردانش با دلهره و اضطراب در پشت درب های بسته مدت ها به انتظارصف کشیده بودند که استادشان و بز...

ادامه مطلب...

سوگندنامه

سوگند می خورم که بیش و پیش از انتظار از دیگران، خود را، مسئول آینده ی خود و کشورم بدانم.سوگند می خورم که با حداکثر توانم، نقش و سهمی در توسعه یافتگی کشورم داشته باشم.سوگن...

ادامه مطلب...