سرنوشت
گذران عمر
عمر
کتاب خواندنی
آخرین نوشته ها از تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت و توسعه

تعلیم و تربیت و توسعه

فرهنگ سازی برای توسعۀ اقتصادی نیازمند این است که در خانه و مدرسه درست عمل کنیم و در این مکان ها به طور جدی وارد مرحلۀ الگوسازی فرهنگی شویم. اما چگونه؟باید وارد مدرسه، یعن...

ادامه مطلب...

سوگندنامه

سوگند می خورم که بیش و پیش از انتظار از دیگران، خود را، مسئول آینده ی خود و کشورم بدانم.سوگند می خورم که با حداکثر توانم، نقش و سهمی در توسعه یافتگی کشورم داشته باشم.سوگن...

ادامه مطلب...